Strecke 2870 Kreuztal - Cölbe


Kilometer 0,7
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)7,99466978341142° Ost       50,9607541240664° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 15,1
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,11284803947814° Ost       50,9795968949951° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 15,2
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,11316505157579° Ost       50,9786850434534° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 15,8
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,11871178443805° Ost       50,9762609926934° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 20,1
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,15130674039381° Ost       50,9677532646632° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 53,8
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,43213823579908° Ost       50,9297183913506° Nord
2013
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 53,9
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,43343851386452° Ost       50,9294127191101° Nord
2013
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!