Strecke 2870 Kreuztal - Cölbe


Kilometer 0,7
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)7,99466991424561° Ost       50,9607543945313° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 15,1
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,11284828186035° Ost       50,9795951843262° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 15,2
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,1131649017334° Ost       50,9786834716797° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 15,8
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,11871147155762° Ost       50,976261138916° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 20,1
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,15130710601807° Ost       50,9677543640137° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 53,8
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,43213844299316° Ost       50,9297180175781° Nord
2013
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 53,9
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,43343830108643° Ost       50,9294128417969° Nord
2013
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!