Strecke 2870 Kreuztal - Cölbe


Kilometer 0,7
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)7,99467° Ost       50,96075° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 15,1
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,112848° Ost       50,9796° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 15,2
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,113165° Ost       50,97868° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 15,8
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,118711° Ost       50,97626° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 20,1
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,151307° Ost       50,96775° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 53,8
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,432138° Ost       50,92972° Nord
2013
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 53,9
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,433438° Ost       50,92941° Nord
2013
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!