Strecke 2982 Bünde - Bassum


Kilometer 17,6
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,59301° Ost       52,30349° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 26,8
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,612927° Ost       52,3781° Nord
2008
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 42,3
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,623825° Ost       52,51592° Nord
2009
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!

Kilometer 44,3
KartenGoogleMap   NRWbahnarchivKarte   OpenStreetMap
Geokoordinaten (WGS84)8,64638° Ost       52,52527° Nord
2009
(c) André Joost - Weiterverwendung nur mit Genehmigung!